Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKUS ALKEMA

ALGEMEEN

1.1 Door onze internetsite te gebruiken en uw bestelling op te geven, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden van V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen.
Hierdoor zijn onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing en treden alle andere rechten en/of plichten in werking zoals die vermeld staan op de website. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:

V.O.F. Gebruikt Jaguar Onderdelen / gebruiktejaguaronderdelen.nl

Hoogeweg 5a
9953 TE Baflo
Tel: +31 (0) 6 414 686 77

E-mail:  info@gebruiktejaguaronderdelen.nl
website: www.gebruiktejaguaronderdelen.nl
KvK nummer: 76918726
BTW nr.: NL001436073B84

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met Hendrikus Alkema aangegane overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen naar behoefte gewijzigd of aangevuld worden. Aanvullende Voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde aanbiedingen, producten of diensten.

2.2 Verwijzing door de koper naar zijn Algemene Voorwaarden is niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen is ingestemd.

2.3 Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite alsmede elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die met V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 De opgave van de prijs en het doen van een aanbieding dient te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling. V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen is op geen enkele wijze aan deze bestelling gebonden en kan dan ook niet leiden tot enig recht op aansprakelijkheid namens koper.

3.2 De totstandkoming van de overeenkomst is slechts aanvaard: – als het artikel op voorraad is. – de koper precies heeft aangegeven welk product hij/zij wil ontvangen. de koper de gegevens heeft ingevoerd op de internetsite dan welk op andere wijze contact heeft gezocht met V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen.  – de koper de bestelling heeft betaald op de daartoe door Hendrikus Alkema aangegeven wijze.

3.3 Koper en V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra is voldaan aan de voorwaarden in artikel 3.1 en 3.2.

3.4 Door de elektronische communicatie ontbreekt een handtekening. Koper en Hendrikus Alkema komen overeen dat het ontbreken van een gewone handtekening niet af doet aan de verbindende kracht van de totstandkoming van de overeenkomst.

3.5 Alle foto’s, tekeningen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en alle informatie zowel mondeling als schriftelijk wordt naar eer en geweten gedaan. V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of afbeeldingen in overeenstemming zijn. In beginsel kunnen geconstateerde afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

PRIJZEN

4.1 Alle prijzen op de website zijn vermeld in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting.

4.2 De geldigheidsduur van aanbiedingen is zoals vermeld staat op de website en/of zolang de voorraad strekt.

4.3 De kosten van bezorgen zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling wordt een aandeel in de kosten bij de prijs van de bestelling opgeteld.

4.4 De kosten van bezorgen zijn uitsluitend binnen Nederland, prijzen voor buiten Nederland kunnen wij later pas geven als wij weten naar welk land het heen moet.

BETALING

5.1 Hendrikus Alkema biedt u de volgende  betaalmethoden aan:

iDEAL
Vooruitbetaling per bank/giro.

5.2 In geval van niet betalen van de bestelling door koper binnen twee weken nadat de bestelling is opgegeven, is V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen bevoegd de nog tot stand te komen overeenkomst als niet bindend te beschouwen en indien nodig met onmiddellijke ingang ontbindend te verklaren.

LEVERING EN LEVERTIJD

6.1 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. In beginsel streeft V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen  ernaar de bestelling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling per post verzonden te hebben naar het opgegeven adres.

6.2 Indien een product niet op voorraad is zal worden aangegeven wanneer het artikel wel beschikbaar is. V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen zal hiertoe met de koper contact opnemen, waarbij de nader versterkte informatie over de levertijd slechts als een indicatie geldt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6.3  Hendrikus  Alkema draagt zorg voor zorgvuldige verpakking van  de te verzenden producten.  Schade of verlies tijdens de verzending is voor rekening en risico van koper.

6.4 Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven adres.

RETOUREN

7.1 De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren op juistheid in product.

7.2 Indien de koper de aankoop ongedaan wil maken dient hij/zij hiervoor eerst contact op te nemen met V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen. Indien de koop na akkoord door Hendrikus Alkema ongedaan wordt gemaakt zal Hendrikus Alkema zorgdragen voor terugbetaling van het aankoopbedrag van het retour gezonden product binnen 10 dagen nadat de retourzending van koper is terug ontvangen. De kosten van terugzending zijn voor rekening van koper.

7.3 Koper dient de retournering uitsluitend te verrichten aan het adres van V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen .

7.4 Speciaal bestelde én elektronische onderdelen kunnen beiden niet worden geretourneerd.

7.5 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en of beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

GARANTIE

8.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde nieuwe en gebruikte voertuigdelen.

8.2 De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien hij bewijst dat hij de zaak van V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen heeft gekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door de koper door overlegging aan Hendrikus Alkema van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur. Indien het een zaak betreft die door V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

8.3 Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

8.4 V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken gedurende twee maanden na de aankoop. De koper heeft daarom het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende twee maanden de geleverde zaak aan Hendrikus Alkema  aan te bieden ter vervanging of herstel, ter keuze van Hendrikus Alkema overeenkomstig artikel 7 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

8.5 V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 8.4 en artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, de ter vervanging/herstel aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij Hendrikus Alkema hiertoe niet in staat is, in welk geval V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen tot contante terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag zal overgaan.

8.6 De door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak komt opnieuw voor  de basisgarantie in aanmerking. (Of tot de einddatum van de oorspronkelijke aanvullende garantie).

8.7 De koper kan geen aanspraak maken op een garantie: a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot de merk en type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is; b. indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied; c. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten; d. indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient; e. indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaardspecificaties van de fabrikant; f. indien er sprake is van ondeugdelijk en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.); g. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.

8.8 De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen op grond van de wet of de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

8.9 V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen Hendrikus Alkema en de koper zijn vastgelegd.

8.10 Indien er schade is aan het onderdeel vervalt de garantie.

EIGENDOM

9.1 De geleverde onderdelen blijven eigendom van V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen tot de betaling is voltooid.

AANSPRAKELIJKHEID

10.1 V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of aan derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

10.2 Indien V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen  om welke reden dan ook gehouden is om enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product waardoor de schade is veroorzaakt.

10.3 De inhoud van de website is met zorg en aandacht samengesteld. Het is echter mogelijk dat deze informatie niet volledig is of onjuist vermeld staat. V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen is niet aansprakelijk voor eventueel voortkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

10.4 V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen houdt zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen met onmiddellijke ingang te doen plaatsvinden. Dit kan zonder nadere kennisgeving doorgevoerd worden.

OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht is V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen.

11.2 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waarin de wet voorziet, zoals: – brand
– stakingen
– niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of derden
– storingen in het computernetwerk of in de energievoorziening alsmede alle andere omstandigheden die vallen buiten de directe invloedsfeer en verantwoordelijkheid van V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen.

PRIVACY

12.1 Door uw bestelling worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen met inachtneming van de wettelijk van toepassing zijnde privacyregels. V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van koper in overeenstemming met haar privacybeleid.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten met V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

13.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen koper en V.O.F. Gebruikte Jaguar Onderdelen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.